หน้าข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563

               วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมน้ำปิง อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
               การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
               1. ผลการดำเนินงานคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
               2. ผลการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี เรื่องเพื่อพิจารณา
                    1) โครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2563 ของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)
                    2) แผนหลักการการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
                    3) แผนแม่บทลุ่มน้ำ
                    4) โครงการจัดหาน้ำต้นทุนและแผนปฏิบัติการ ปี 2563-2565 จังหวัดภูเก็ต
                    5) มาตราการประหยัดน้ำ

               จากการประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการจาก 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่
               1. โครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2563 ของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา สอดคล้องกับแผนแม่บททรัพยากรน้ำ 20 ปี ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค รวม 6 แห่ง โดยเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีกำลังการผลิตประปาเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสามารถให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นอีกด้วย
               2. แผนหลักการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บททรัพยากรน้ำ 20 ปี ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย มีเป้าหมายเพื่อจัดระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และลดความเสียหายจากน้ำท่วมให้กับประชาชน ครอบคลุม 76 จังหวัด
               โดยจัดลำดับตามความสำคัญตามเกณฑ์ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ประกอบด้วย
               1. ความสำคัญของชุมชน เช่น จำนวนประชากร ความหนาแน่นในชุมชน
               2. ความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
               3. ความรุนแรง และความถี่ของปัญหาน้ำท่วม
               4. ชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม พร้อมทั้งจัดลำดับเป็นระยะเร่งด่วน สั้น กลาง ยาว เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกรอบเวลาของแผนแม่บทฯ น้ำ 20 ปี

               โดยทั้งสองโครงการข้างต้นจะมีการเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติขับเคลื่อนแผนงานโครงการต่อไป


รายงาน/ภาพ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
                    สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery98008 EventGallery98009 EventGallery98010 EventGallery98011
  • EventGallery98008
  • EventGallery98009
  • EventGallery98010
  • EventGallery98011

รูปข่าว