หน้าข่าว

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 14 มีนาคม 2563

               วันที่ 14 มีนาคม 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นายเกตุชัย มานะ หมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดินและประธานศูนย์ ศพก.อำเภอเชียงม่วน นายธนัช มังคะราช หมอดินอาสาอำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยหมอดินอาสาตำบลและหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรตำบลเชียงม่วน และสมาชิกศูนย์ให้การต้อนรับพร้อมทั้งชี้แจงการดำเนินงานของศพก.รวมถึงกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลำไยที่สมาชิก 30 ได้ดำเนินกิจกรรม และมอบแนวทางให้กลุ่มเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และบริหารจัดการด้วยการรวมกลุ่ม ร่วมกันผลิตร่วมกันขาย และช่วงแล้งนี้ให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น ปุ๋ยพืชสด เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์จำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery98001 EventGallery97995 EventGallery97996 EventGallery97997 EventGallery97998 EventGallery97999 EventGallery98000 EventGallery98002 EventGallery98003 EventGallery98004 EventGallery98005 EventGallery98006 EventGallery98007
 • EventGallery98001
 • EventGallery97995
 • EventGallery97996
 • EventGallery97997
 • EventGallery97998
 • EventGallery97999
 • EventGallery98000
 • EventGallery98002
 • EventGallery98003
 • EventGallery98004
 • EventGallery98005
 • EventGallery98006
 • EventGallery98007

รูปข่าว