หน้าข่าว

ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมในโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฯ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

               วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 พร้อมด้วย นายสิทธิชัย โคตรมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมใน “โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)” (Zoning by Agri-map) ปีงบประมาณ 2563 เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม ( N ) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม ( N ) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต ในพื้นที่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


Cr.ภาพ/ข่าว: FB สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery97578 EventGallery97579 EventGallery97580 EventGallery97581 EventGallery97582
  • EventGallery97578
  • EventGallery97579
  • EventGallery97580
  • EventGallery97581
  • EventGallery97582

รูปข่าว