หน้าข่าว

ประชุมหารือกับสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

               วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ และ ดร.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่นักวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือกับสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สำหรับแนวทางและทิศทางแผนการดำเนินงาน ปี 2563 ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ) โดยประเด็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญจะเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนกิจกรรมในภาพรวมของกรมพัฒนาที่ดินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


รายงาน/ภาพ : กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery97531 EventGallery97522 EventGallery97523 EventGallery97524 EventGallery97525 EventGallery97526 EventGallery97527 EventGallery97528 EventGallery97529 EventGallery97530 EventGallery97532 EventGallery97533 EventGallery97534 EventGallery97535 EventGallery97536 EventGallery97537 EventGallery97538 EventGallery97539 EventGallery97540
 • EventGallery97531
 • EventGallery97522
 • EventGallery97523
 • EventGallery97524
 • EventGallery97525
 • EventGallery97526
 • EventGallery97527
 • EventGallery97528
 • EventGallery97529
 • EventGallery97530
 • EventGallery97532
 • EventGallery97533
 • EventGallery97534
 • EventGallery97535
 • EventGallery97536
 • EventGallery97537
 • EventGallery97538
 • EventGallery97539
 • EventGallery97540

รูปข่าว