หน้าข่าว

เปิดโครงการฝึกอบรมหมอดิน 4.0 ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

               วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านบริหาร ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหมอดิน 4.0 ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่ และหมอดินอาสาเข้าร่วมอบรมในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ประกอบไปด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอำนาจเจริญ รวม 500 คน ณ โรงแรมเพชรรัตน์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
               จากการประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร 4.0 ของกรมพัฒนาที่ดิน จึงมีแนวคิดในการพัฒนา หมอดินอาสา ให้เป็น Smart Farmer จึงได้จัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้หมอดินอาสาได้เรียนรู้เทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้หมอดินอาสามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้แก้ปัญหาด้านดินจากประสบการณ์ในการทำการเกษตรของตนเอง เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านดินที่สามารถนำไปใช้ในพื้นที่เครือข่ายของหมอดินอาสา และเพื่อถอดบทเรียนและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ นำองค์กรความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้จริงการจัดโครงการนี้จึงเน้นการมีส่วนร่วมทางด้านความคิดของหมอดินอาสาเพื่อนำแนวคิด ข้อมูลมาต่อยอดพัฒนาการเกษตรให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง การถอดบทเรียน ระดมความคิด หาจุดเชื่อม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข เกี่ยวกับวิชาการด้านต่างๆ ได้แก่
               • รักษ์ดิน รักษ์น้ำ อุ้มน้ำโอบดินด้วยหญ้าแฝก
               • หมอดินอินทรีย์ชีวีปลอดภัย
               • ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
               • การจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105
               • ฟื้นดินทรายสร้างรายได้ภายใต้ความยั่งยืน
               • ตลาด 4.0 รออะไรเค้าไปกันหมดแล้ว
               • Zoning ปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่ความยั่งยืน
               • บัตรดินดี มีดีกว่าที่คิด
               • 3 สารหายไป พด. จะใช้อะไรมาทดแทน
               • หมอดินรู้ทัน รู้ไว ชัวร์ก่อนแชร์

จากนั้นหมอดินกว่า 500 คน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเครือข่ายหมอดินอาสา


รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดินEventGallery97506 EventGallery97507 EventGallery97508 EventGallery97509 EventGallery97510 EventGallery97511 EventGallery97512 EventGallery97513 EventGallery97514 EventGallery97515 EventGallery97516 EventGallery97517 EventGallery97518 EventGallery97519 EventGallery97520 EventGallery97521
 • EventGallery97506
 • EventGallery97507
 • EventGallery97508
 • EventGallery97509
 • EventGallery97510
 • EventGallery97511
 • EventGallery97512
 • EventGallery97513
 • EventGallery97514
 • EventGallery97515
 • EventGallery97516
 • EventGallery97517
 • EventGallery97518
 • EventGallery97519
 • EventGallery97520
 • EventGallery97521

รูปข่าว