หน้าข่าว

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563

               วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านวางแผนการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นายกิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน นางจุฬาลักษณ์ สุทธิรอด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กองแผนงาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยหารือการดำเนินงานกับกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ถึง 12 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
               1. โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) พิจารณาการแก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรม Ldd Zoning การปรับปรุงข้อมูล Agri-Map และการจัดทำข้อมูล Land Suitability
               2. แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงาน การประสานการทำงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินตำบลนำร่อง 77 ตำบล


รายงาน/ภาพ : Facebook กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน


EventGallery97356 EventGallery97357 EventGallery97358 EventGallery97359
  • EventGallery97356
  • EventGallery97357
  • EventGallery97358
  • EventGallery97359

รูปข่าว