หน้าข่าว

ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563

               วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 โครงการ Smart LDD พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมี นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานและรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต่อจากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงโครงการสาธิตการทำเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง สำหรับพื้นที่แปลงโครงการฯ มีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนชัดเจนโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้นำผลสำเร็จจากแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไปขยายผลในพื้นที่ ซึ่งมีเนื้อที่ 20 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย/โรงเรือน 2 ไร่ ปลูกไม้ผลผสมผสาน/พืชผักหมุนเวียน 7.5 ไร่ บ่อน้ำ 4.5 ไร่ และนาข้าว 6 ไร่ โอกาสนี้ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มเกษตรกร สร้างขวัญกำลังใจ ในการดำเนินกิจกรรมภายในแปลง เพื่อต่อยอดและพัฒนากลุ่มเครือข่ายให้เข้มแข็ง จนสามารถเป็นแปลงต้นแบบแก่ชุมชนในอนาคตต่อไป


รายงาน/ภาพ  : Facebook ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


EventGallery96981 EventGallery96982 EventGallery96983 EventGallery96984 EventGallery96985 EventGallery96986 EventGallery96987 EventGallery96988 EventGallery96989 EventGallery96990 EventGallery96991 EventGallery96992 EventGallery96993 EventGallery96994 EventGallery96995 EventGallery96996
 • EventGallery96981
 • EventGallery96982
 • EventGallery96983
 • EventGallery96984
 • EventGallery96985
 • EventGallery96986
 • EventGallery96987
 • EventGallery96988
 • EventGallery96989
 • EventGallery96990
 • EventGallery96991
 • EventGallery96992
 • EventGallery96993
 • EventGallery96994
 • EventGallery96995
 • EventGallery96996

รูปข่าว