หน้าข่าว

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 13 มกราคม 2563

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญกรมฯ ผู้อำนวยการ สพข. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
          ประเด็นที่ 1 เรื่อง การจัดงานวันดินโลก ปี 2562 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ ลุล่วงด้วยดี เพราะความร่วมมือของกรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมดินโลก ที่ร่วมกันจัดขึ้น
               - การจัดงานวันดินโลก ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการมอบรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award
               - เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีความเข้าใจ มีความลึกซึ้งในด้านวิชาการ ในเรื่อง Soil Erosion โดยให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ทำเอกสาร บทความ เพื่อให้ความรู้เรื่อง Soil Erosion และต้องมีความรู้กับข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ในเรื่อง Soil Biodiversity และต้องมีการประเมินความรู้ของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ให้เจ้าหน้าที่ประเมินตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Learning)
               - ภาพรวมของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสนใจและเข้าร่วมงานเป็นอย่างดี
               - การจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ต้องจัดให้ยิ่งใหญ่ อาจจะจัดในภาพของพื้นที่ของจังหวัด
               - มอบหมายให้สำนักงานเขตพัฒนาที่ดิน กรอกข้อมูลรายละเอียดการจัดงานวันดินโลกในเว็บไซต์ของ FAO ให้ครบถ้วน โดยเข้าไปกรอกกิจกรรมการจัดงานแต่ละจังหวัด กรอกรายละเอียดของกิจกรรม ใส่รูปภาพ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดการจัดงานวันดินโลก และแจ้งมาที่กองแผนงาน ว่ามีการอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 21 ม.ค. 63 ส่งมาที่ไลน์ ผอ.พรรณพิศ บ่วงนาวา
               - ให้เลขานุการกรม ตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วันดินโลก
         
          ประเด็นที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานการจัดงานวันดินโลก ปี 2562
               - งานวันดินโลก ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี เป็นการสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของกิจกรรมจัดขึ้นทั้งหมด ผลการสร้างการรับรู้วันดินโลก ผ่านช่องทางต่างๆ สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมงานวันดินโลก ระหว่างวันที่ 5 – 8 ธ.ค. 62 สรุปจุดอ่อน จุดแข็งการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงในการจัดงานครั้งต่อไป
               - งานวันดินโลก ณ ต่างประเทศ โดยกรมฯ ส่งผู้แทน 5 คนร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐิตาลี และสำนักงานใหญ่ UN นครนิยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้มีหมอดินอาสาเข้าร่วมด้วย กรมฯจึงขอให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 ส่งหมอดินอาสา เขตละ 1 คน ภายในเดือน ก.พ. 63 โดยการกำหนดคุณสมบัติหมอดินอาสาที่จะไปต่างประเทศ มีการตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์วิสัยทัศน์หมอดินอาสา เพื่อคัดเลือกและมีการเตรียมการในการนำเสนอ
               - งานวันดินโลกทั่วประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกและปอเทือง กิจกรรมการสาธิตและตลาดนัดสินค้าเกษตร

          ประเด็นที่ 3 เรื่อง การดำเนินงานวันดินโลก ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
                - การจัดทำหนังสืองานวันดินโลก ปี 2562 โดยหนังสืองานวันดินโลก ให้มีการดำเนินการต่อไป ซึ่งให้ทำในรูปแบบของวิชาการมากขึ้น ให้ทำฐานข้อมูล Soil Erosion และข้อมูลกิจกรรมกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น
               - การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ปี 2563 – การจัดงานวันดินโลก ปี 2563 โดยจัดที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคอาเซียน (CESRA) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

          ประเด็นที่ 4 เรื่อง การจัดทำดวงตราไปรษณียากรสหประชาชาติที่ระลึกวันดินโลก


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery96952 EventGallery96953 EventGallery96954 EventGallery96955 EventGallery96956 EventGallery96957
  • EventGallery96952
  • EventGallery96953
  • EventGallery96954
  • EventGallery96955
  • EventGallery96956
  • EventGallery96957

รูปข่าว