หน้าข่าว

ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกริ่นกระถิน ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 08 มกราคม 2563

               วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกริ่นกระถิน ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
               โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกริ่นกระถิน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเนื้อที่ 59 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อปลูกไม้ผล พืชไร่ และพืชผัก มีการบริหารจัดการพื้นที่แบบผสมผสานและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำแล้งให้แก่ชุมชน
               กรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาดำเนินกิจกรรมในพื้นที่โครงการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 โดยการแก้ไขปัญหาสภาพพื้นที่ สำรวจวางผังแปลงโครงการ ปรับพื้นที่และทำคันดินรอบโครงการ และพัฒนาแหล่งน้ำโดยขุดสระน้ำพื้นที่ 9 ไร่ เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ขุดร่องน้ำโดยรอบพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการฟื้นฟูปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยอินทรีย์ และปลูกแฝกป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เพื่อรองรับกิจกรรมการเพาะปลูกไม้ผล พืชไร่ และพืชอื่นๆ ภายในโครงการ
               นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบแนวทางในการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกริ่นกระถิน ให้กับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 และสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ โดยให้เพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินและเร่งฟื้นฟูดิน ด้วยปุ๋ยหมักและน้ำหมักคุณภาพสูง วัสดุปรับปรุงดิน หญ้าแฝก และปุ๋ยพืชสด เป็นต้น เนื่องจากเป็นดินขุดถมใหม่ที่ขาดความอุดมสมบูรณ์มาก โดยเน้นการสอนสาธิตวิธีการทำและการใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่โครงการและรอบๆ โครงการด้วย เพื่อให้สามารถดำเนินการหมุนเวียนต่อไปได้ด้วยตนเอง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery96950 EventGallery96938 EventGallery96939 EventGallery96940 EventGallery96941 EventGallery96942 EventGallery96943 EventGallery96944
  • EventGallery96950
  • EventGallery96938
  • EventGallery96939
  • EventGallery96940
  • EventGallery96941
  • EventGallery96942
  • EventGallery96943
  • EventGallery96944

รูปข่าว