หน้าข่าว

ร่วมพิธีเปิดงานน้อมรำลึกก่อตั้งศูนย์ศึกษาโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชมศูนย์ศึกษาฯผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

               วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมเป็นเกียรติต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "น้อมรำลึกก่อตั้งศูนย์ศึกษาโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชมศูนย์ศึกษาฯผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง " ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ท่านองคมนตรีและรองอธิบดีได้เดินชมนิทรรศการ และร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ในการนี้ งานกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม พ.ศ. 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2528 และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 "...ให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ ทดสอบ วางแผนและจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยดำเนินการในลักษณะเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ..." โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฎิบัติ สามารถขยายผลการพัฒนาเป็นต้นแบบเรียนรู้ในการปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม โดยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก รวมทั้งยังสามารถส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จำนวน 12 หมู่บ้าน การจัดนิทรรศการ ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการของหน่วยงานร่วม ฐานเรียนรู้ การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในท้องถิ่น และการจำหน่ายสินค้าต่างๆ


รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน


 

EventGallery96857 EventGallery96855 EventGallery96856 EventGallery96858 EventGallery96859
  • EventGallery96857
  • EventGallery96855
  • EventGallery96856
  • EventGallery96858
  • EventGallery96859

รูปข่าว