หน้าข่าว

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 07 ธันวาคม 2562

              วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อทรงเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี แม่ทัพภาค 1 และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เฝ้าฯ รับเสด็จ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
             จากนั้นได้เสด็จไปยังพลับพลาพระที่นั่งฯ โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและหนังสือวันดินโลก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ผู้แทน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กราบบังคมทูลรายงานสารวันดินโลก ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลเบิก Mr.Esteban Loria Solano เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award และทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานวันดินโลกปี 2562
             จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณจัดนิทรรศการวันดินโลก ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ ทรงร่วมกิจกรรมการทดสอบความคงทนของดิน ทรงหย่อนก้อนดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย ลงในภาชนะบรรจุน้ำ ทรงพระอักษรภาษาอังกฤษคำว่า "Stop" ด้านหน้าประโยค Soil Erosion, Save our Future และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นดินเหนียว ด้วยดินสอดินเหนียว ทรงตักดินใส่ลงในช่องแบบสามเหลี่ยมเนื้อดิน (Soil Texture Triangle) เพื่อประกอบเป็นสามเหลี่ยมเนื้อดินที่สมบูรณ์ ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมวาดภาพบอร์ดกระดานดำโดยนักเรียนในหัวข้อ "Stop Soil Erosion, Save our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน" ในการนี้ ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กราบบังคมทูล เบิกผู้ชนะเลิศการวาดภาพบนกระดานดำเข้ารับรางวัล (จำนวน 3 ราย) ทรงเสด็จไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฯ ผู้แทน FAO และผู้แทนจากต่างประเทศ (จำนวน 2 ชุด) จากนั้น ทรงประทับรถรางไปยังเขาชะงุ้มเสด็จ ไปยังห้องเสวย ทรงเสวยพระกระยาหารเย็นร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฯ แล้วเสร็จ จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสระปทุม ทั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

             กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงาน "วันดินโลก" 5-8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" (Humanitarial Soil Scientist Award) พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก


รายงาน : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery96525 EventGallery96526 EventGallery96527 EventGallery96528 EventGallery96529 EventGallery96530 EventGallery96531 EventGallery96532 EventGallery96533 EventGallery96534 EventGallery96535 EventGallery96536 EventGallery96537 EventGallery96538 EventGallery96539 EventGallery96540 EventGallery96541 EventGallery96542 EventGallery96543 EventGallery96544 EventGallery96545 EventGallery96546 EventGallery96547 EventGallery96548 EventGallery96549 EventGallery96550 EventGallery96551 EventGallery96552 EventGallery96553 EventGallery96554 EventGallery96555 EventGallery96556 EventGallery96557 EventGallery96558 EventGallery96559 EventGallery96560 EventGallery96561 EventGallery96562 EventGallery96563 EventGallery96564 EventGallery96565 EventGallery96566 EventGallery96567 EventGallery96568 EventGallery96569 EventGallery96570 EventGallery96571 EventGallery96572 EventGallery96573 EventGallery96574 EventGallery96575 EventGallery96576 EventGallery96577 EventGallery96578 EventGallery96579 EventGallery96580 EventGallery96581 EventGallery96582
 • EventGallery96525
 • EventGallery96526
 • EventGallery96527
 • EventGallery96528
 • EventGallery96529
 • EventGallery96530
 • EventGallery96531
 • EventGallery96532
 • EventGallery96533
 • EventGallery96534
 • EventGallery96535
 • EventGallery96536
 • EventGallery96537
 • EventGallery96538
 • EventGallery96539
 • EventGallery96540
 • EventGallery96541
 • EventGallery96542
 • EventGallery96543
 • EventGallery96544
 • EventGallery96545
 • EventGallery96546
 • EventGallery96547
 • EventGallery96548
 • EventGallery96549
 • EventGallery96550
 • EventGallery96551
 • EventGallery96552
 • EventGallery96553
 • EventGallery96554
 • EventGallery96555
 • EventGallery96556
 • EventGallery96557
 • EventGallery96558
 • EventGallery96559
 • EventGallery96560
 • EventGallery96561
 • EventGallery96562
 • EventGallery96563
 • EventGallery96564
 • EventGallery96565
 • EventGallery96566
 • EventGallery96567
 • EventGallery96568
 • EventGallery96569
 • EventGallery96570
 • EventGallery96571
 • EventGallery96572
 • EventGallery96573
 • EventGallery96574
 • EventGallery96575
 • EventGallery96576
 • EventGallery96577
 • EventGallery96578
 • EventGallery96579
 • EventGallery96580
 • EventGallery96581
 • EventGallery96582

รูปข่าว