หน้าข่าว

ร่วมให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ติดตามงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ โดยตรวจเยี่ยมโครงการทุเรียนคุณภาพ และการบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ณ บริเวณตลาดกลางยางพารายะลา ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา

วันที่ 07 สิงหาคม 2562

     วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.50 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ติดตามงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดยะลา และได้ตรวจเยี่ยมโครงการทุเรียนคุณภาพ และการบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งมอบใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) แก่เกษตรกร จำนวน 10 ราย พร้อมมอบรางวัลการประกวดทุเรียนพื้นบ้านและอาหารจากทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 หลังจากนั้นได้พบปะกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ณ บริเวณตลาดกลางยางพารายะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
     กรมพัฒนาที่ดิน ได้ส่งเสริมให้ชาวสวนทุเรียน "ยะลาเมืองทุเรียน (Yala Durian City)" ในการลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 การใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ที่มีคุณสมบัติในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน สามารถทำลายหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ในดิน อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการรากเน่าหรือโคนเน่าในพืชที่ปลูก และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ทำให้ชาวสวนทุเรียนมีการลดต้นทุนและผลผลิตเพิ่มขึ้น 8.4% จากเดิม 830 กก./ไร่ เป็น 900 กก./ไร่ โดยการจัดการสวนที่ดีและใช้ปุ๋ยถูกต้องเหมาะสม มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการผลิต ทั้งนี้มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีอยู่ทุกอำเภอ ซึ่งมีฐานการเรียนรู้ตามประเด็นต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูทุเรียน การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การจัดการน้ำในสวนทุเรียน การตลาดนำการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตทุเรียน

     รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery94655 EventGallery94656 EventGallery94657 EventGallery94658 EventGallery94659 EventGallery94660 EventGallery94661
  • EventGallery94655
  • EventGallery94656
  • EventGallery94657
  • EventGallery94658
  • EventGallery94659
  • EventGallery94660
  • EventGallery94661

รูปข่าว