หน้าข่าว

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมธารทิพย์ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 05 สิงหาคม 2562

               วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสยเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ และนายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงจากกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
               ในส่วนของนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ ยึดมั่นหลักการทำงาน 4 ข้อ ประกอบด้วย 1. ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน มีการสื่อสาร เชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 2. มุ่งเน้นระบบการตลาดนำการผลิต โดยให้ประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ทูตพาณิชย์ ทูตเกษตร ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และบุคคลากรในการเข้ามาช่วยบริหารงานด้านการเกษตร โดยตั้งเป้าหมายว่า จะทำให้เกษตรกรรู้ว่าควรจะปลูกพืชชนิดใด โดยมีตลาดส่งออกที่แน่นอน 3. ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปศึกษาดูว่าจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้อย่างไร ทั้งการลดต้นทุนการผลิต ลดใช้สารเคมี การเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยนำนวัตกรรม งานวิจัย เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และ 4. ขอให้ทำงานเชิงรุก โดยมีการวางแผนงานที่ชัดเจนและรอบคอบ ทั้งนี้ ให้ยึดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก
               “เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการเป็นอันดับแรก คือ 1. การบริหารจัดการน้ำ ซึ่งต้องทำทันทีเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชนและเกษตรกร การเพิ่มพื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค การสร้างฝาย การสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในส่วนของปัญหาอุทกภัยต้องมีการวางแผนการดำเนินการล่วงหน้า 2. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่าง ๆ อาทิ การแก้ปัญหาโรคระบาดในพืชและสัตว์ การแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เป็นต้น” รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าว

รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery94560 EventGallery94561 EventGallery94562 EventGallery94563 EventGallery94564 EventGallery94565 EventGallery94566 EventGallery94567 EventGallery94568
  • EventGallery94560
  • EventGallery94561
  • EventGallery94562
  • EventGallery94563
  • EventGallery94564
  • EventGallery94565
  • EventGallery94566
  • EventGallery94567
  • EventGallery94568

รูปข่าว