หน้าข่าว

พิธีประกาศขับเคลื่อนกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

     กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดพิธีประกาศขับเคลื่อนกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการประกวดแต่งกาย ภายใต้หัวข้อ "ลดขยะและลดการใช้พลาสติก" การรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ บริเวณสวนหย่อมตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน

กำหนดการจัดงาน

     เวลา 09.15 น. :  ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พร้อมกันที่สวนหย่อมตัวยู

     เวลา 09.30 น. :  พิธีประกาศขับเคลื่อนกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
                              โดย นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน
                                   - เลขานุการกรม กล่าวรายงาน
                                   - อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเปิดการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ

     เวลา 09.40 น. :  การประกวดแต่งกาย ภายใต้หัวข้อ "ลดขยะและลดการใช้พลาสติก"

     เวลา 10.00 น. :  มอบประกาศนียบัตรรางวัลผู้ชนะการประกวดฯ โดย อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

     เวลา 10.10 น. :  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบถังขยะแยะประเภทให้แต่ละกอง/สำนัก

     เวลา 10.30 น. :  ถ่ายภาพร่วมกัน

     เวลา 10.40 น. :  ร่วมเดินรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยรูปข่าว