หน้าข่าว

งานวันดินโลก 2561 หัวข้อ ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ

วันที่ 05 ธันวาคม 2561

     นับตั้งแต่มีการประกาศรับรองวันดินโลก 5 ธันวาคม เมื่อปี 2557 เป็นต้นมา FAO โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Global Soil Partnership : GSP ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นวาระในการสื่อความสำคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่กลุ่มของนักวิชาการหรือเกษตรกรเท่านั้น ด้วยเล็งเห็นว่าทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์และสัตว์ เมื่อดินถูกใช้ประโยชน์โดยปราศจากการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้ว จะเกิดความเสื่อมโทรม จะไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาสนองประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้ในระยะเวลาอันสั้น
     การจัดกิจกรรมวันดินโลก GSP จะกำหนดหัวข้อหลักการจัดงานแต่ละปี โดยคัดเลือกประเด็นสำคัญ ที่ต้องการผลักดันให้เกิดข้อสรุป หรือผลกระทบเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลก สำหรับงานวันดินโลก ปี 2561 GSP กำหนดหัวข้อหลัก “Be the Solution to Soil Pollution” เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางดิน ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหย หรือ Zero Hunger ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 โดย กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงานวันดินโลก 2561 (World Soil Day 2018) ขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ "ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ" ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ มากมาย

     เว็บไซต์ รายละเอียดวันดินโลก 2561 (World Soil Day 2018)

     Fanpage รายละเอียดงานวันดินโลก 2561 (World Soil Day 2018)
กำหนดการจัดงานวันดินโลก 2561 (World Soil Day 2018

     ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561
     ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานีรูปข่าว