หน้าข่าว

การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561

วันที่ 21 สิงหาคม 2561

     การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 "วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน โดยในแต่ละปี มีการดําเนินงานวิจัยสาขาต่างๆ ได้แก่ ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ปรับปรุงดินเสื่อมโทรม ดินเปรี้ยว ดินอินทรีย์ ดินเค็ม สํารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ที่ดิน เทคโนโลยี สารสนเทศ และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้คําตอบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการทรัพยากรดิน น้ำและพืชในพื้นที่ที่มีปัญหา เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติ ในการเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้นําเสนอผลงานวิชาการในสาขาต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและ ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการดําเนินงานทางวิชาการร่วมกัน รวมทั้งนําความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาและจัดการทรัพยากร ดินและที่ดินในพื้นที่ของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

กำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2561
     ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


รูปข่าว