หน้าข่าว

ประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ (เพิ่มเติม) 2561 รุ่นที่ 4 ณ อาคารฝึกอบรมสถานีพัฒนาที่ดินตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

             วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินตาก จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ (เพิ่มเติม) 2561 รุ่นที่ 4 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 77 ราย ณ อาคารฝึกอบรมสถานีพัฒนาที่ดินตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้และมีทักษะด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และ นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตากเป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสำราญ แสนศิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดการฝึกอบรมฯ

ภาพ/ รายงาน : นางสาวชนิษฎา พันธ์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.9

EventGallery88116 EventGallery88117 EventGallery88118 EventGallery88119 EventGallery88120 EventGallery88121 EventGallery88122 EventGallery88123 EventGallery88124 EventGallery88125 EventGallery88126 EventGallery88127 EventGallery88128 EventGallery88129 EventGallery88130 EventGallery88131
 • EventGallery88116
 • EventGallery88117
 • EventGallery88118
 • EventGallery88119
 • EventGallery88120
 • EventGallery88121
 • EventGallery88122
 • EventGallery88123
 • EventGallery88124
 • EventGallery88125
 • EventGallery88126
 • EventGallery88127
 • EventGallery88128
 • EventGallery88129
 • EventGallery88130
 • EventGallery88131

รูปข่าว