หน้าข่าว

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ การบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของ 7 หน่วยงานหลัก ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 03 พฤศจิกายน 2560

     วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ การบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของ ๗ หน่วยงานหลัก โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้เป็นความร่วมมือของ ๗ หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมชลประทาน (ชป.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กรมวิชาการเกษตร (วก.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมการข้าว (กข.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ณ ห้องประชุม ๑๑๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery82493 EventGallery82494 EventGallery82495 EventGallery82496 EventGallery82497 EventGallery82498 EventGallery82499 EventGallery82500 EventGallery82501 EventGallery82502
  • EventGallery82493
  • EventGallery82494
  • EventGallery82495
  • EventGallery82496
  • EventGallery82497
  • EventGallery82498
  • EventGallery82499
  • EventGallery82500
  • EventGallery82501
  • EventGallery82502

รูปข่าว