หน้าข่าว

แถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม และปีดินสากล ปี 2558 “ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”

วันที่ 01 ธันวาคม 2557
               นายอภิชาต  จงสกุล  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  แถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม และ ปีดินสากล ปี 2558 ว่า กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ร่วมสนองงานในพระราชดำริมาโดยตลอด จึงได้กำหนดจัดงาน “ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท นักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรม” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ขจัดซึ่งความยากจนและหิวโหยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกและเริ่มปีดินสากลในปี 2015 (International Year of Soils in 2015) ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2557  ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. และกำหนดพิธีเปิดงานในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557  เวลา 10.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน 

  การจัดกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากลครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการครั้งแรก นับจากองค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก หรือ World Soil Day เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพในด้านการอนุรักษ์ แก้ไข และฟื้นฟูทรัพยากรดิน อันเป็นพื้นฐานหลักของการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต เป็นองค์ประกอบสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรโลก ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย  ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ในฐานะหน่วยงานหลักในการผลักดันการจัดตั้งวันดินโลก  5 ธันวาคม และปีดินสากล ปี 2558 ได้จัดงาน  “ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน  ดินโลก 5 ธันวาคม 2557 และเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงงานด้านการแก้ปัญหาทรัพยากรดิน ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ตลอดจนความเสื่อมโทรม ภัยธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรดิน และเพื่อเปิดงานปีดินสากล ปี 2558  ซึ่งจะจัดการเฉลิมฉลองพร้อมกันกับที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ FAO และนครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN รวมทั้งประเทศสมาชิกอื่นๆ อีกกว่า 200 ประเทศ


ภาพ / รายงาน : กฤษชภณ  วัฒนานุกิจ
EventGallery68237 EventGallery68224 EventGallery68225 EventGallery68226 EventGallery68227 EventGallery68228 EventGallery68229 EventGallery68230 EventGallery68231 EventGallery68232 EventGallery68233 EventGallery68234 EventGallery68235 EventGallery68236 EventGallery68238 EventGallery68239 EventGallery68240
 • EventGallery68237
 • EventGallery68224
 • EventGallery68225
 • EventGallery68226
 • EventGallery68227
 • EventGallery68228
 • EventGallery68229
 • EventGallery68230
 • EventGallery68231
 • EventGallery68232
 • EventGallery68233
 • EventGallery68234
 • EventGallery68235
 • EventGallery68236
 • EventGallery68238
 • EventGallery68239
 • EventGallery68240

รูปข่าว