หน้าแรกเว็บกรมพัฒนาที่ดิน


TSWC

ddd

ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

เปิดการอบรมการประเมินคุณภาพดินทางการเกษตรในพื้นที่โดยการใช้เครื่องมืออย่างง่ายด้วยเทคนิค Biofunctool®

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดการอบรมการประเมินคุณภาพดินทางการเกษตรในพื้นที่โดยการใช้เครื่องมืออย่างง่ายด้วยเทคนิค Biofunctool® วันที่ 14/09/2563  

ประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2563

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 22/09/2563  

ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จ.อุบลราชธานี

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จ.อุบลราชธานี วันที่ 12/09/2563  

ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำชุมชนร่วมใจพัฒนา อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำชุมชนร่วมใจพัฒนา อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 08/09/2563  

รวมข่าวผู้บริหาร

VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

vdo

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

vdo

โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

vdo

รวมวิดีโอ