นายอภิชาต จงสกุล กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ถวายเหรียญ นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อ 16 เมษายน 2555 และได้เสนอให้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก ผ่านทางองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) และได้รับความเห็นชอบแล้วเสนอให้ทางสหประชาชาติ ( United Nations- UN) เห็นชอบโดยลำดับ
                 บัดนี้ทาง สหประชาชาติ ( United Nations- UN) ได้เห็นชอบแล้ว และยังได้กำหนดให้ปี 2558 เป็นปีดินสากล ทางประเทศไทยได้เตรียมการเฉลิมฉลอง โดยจะจัดงาน "พระอัจฉริยภาพด้านดินและน้ำ" ในช่วงต้นปี 2557 และให้ความรู้ด้านดินตลอดจนขยายงานด้านพัฒนาที่ดินให้กว้างขวาง และจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2558 จะจัดเตรียมงบประมาณด้านดินทั้งการอนุรักษ์ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน ตามแนวพระราชดำริให้มากขึ้นเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านดิน โดยมีแผนส่งนักวิทยาศาสตร์ด้านดินเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานในการประชุม World Soil Congress ที่ประเทศเกา
หลีใต้ ในปี 2558