>>
แผ่นพับ 5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day 2018)  (27 พฤศจิกายน 2561)
   

>>
โปสเตอร์ : วันดินโลก ปี 2562 (World Soil Day 2019) : Stop Soil Erosion, Save Our Future  (14 เมษายน 2562)
>>
โปสเตอร์ : วันดินโลก ปี 2562 (World Soil Day 2019) : Stop Soil Erosion, Save Our Future  (14 เมษายน 2562)
>>
โปสเตอร์ : ขอเชิญชวนเที่ยวงานวันดินโลก ปี 2561 (World Soil Day 2018)  (4 ธันวาคม 2561)
>>
โปสเตอร์ : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานวันดินโลก ปี 2561 (World Soil Day 2018)  (30 พฤศจิกายน 2561)
>>
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  (9 พฤศจิกายน 2561)
>>
โปสเตอร์ : ประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก มหกรรม "ภูมิพลังแผ่นดิน"  (6 พฤศจิกายน 2561)
>>
โปสเตอร์ : 5 ธันวาคม วันดินโลก : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ (3 ตุลาคม 2561)
>>
โปสเตอร์ : 5 ธันวาคม วันดินโลก World Soil Day 2018)  (3 ตุลาคม 2561)
>>
โปสเตอร์ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA)   (3 ตุลาคม 2561)
>>
โปสเตอร์ : วันดินโลก 5 ธันวาคม (5 กันยายน 2561)
>>
โปสเตอร์ : Be The Solution to Soil Pollution  (5 กันยายน 2561)   
>>
โปสเตอร์ : Asian Soil Partnership  (5 กันยายน 2561)   
>>
โปสเตอร์ : Center Of Excellence for Soil Research in Asia  (5 กันยายน 2561)   
>>
โปสเตอร์ : World Soil Day 2018  (5 กันยายน 2561)   
>>
โปสเตอร์ที่ 1 : ด้วยพระบารมี ปฐพีพัฒนา 5 ธันวา วันดินโลก   
>>
โปสเตอร์ที่ 2 : ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งวันดินโลก แผ่นที่ 1   
>>
โปสเตอร์ที่ 3 : ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งวันดินโลก แผ่นที่ 2   
>>
โปสเตอร์ที่ 4 : ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งวันดินโลก แผ่นที่ 3   
>>
โปสเตอร์ที่ 5 : ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งวันดินโลก แผ่นที่ 4   
   

>>
Roll Up ความสำคัญของดิน   (21 พฤศจิกายน 2561)   
>>
Roll Up ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างตัวของดิน   (21 พฤศจิกายน 2561)   
>>
Roll Up กลุ่มเนื้อดินและโครงสร้างดิน   (21 พฤศจิกายน 2561)   
>>
Roll Up ดินเค็มชายทะเล    (21 พฤศจิกายน 2561)   
>>
Roll Up ดินเค็ม   (21 พฤศจิกายน 2561)   
>>
Roll Up ดินเปรี้ยวจัด   (21 พฤศจิกายน 2561)   
>>
Roll Up ดินกรด   (21 พฤศจิกายน 2561)   
>>
Roll Up ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. (ภาษาไทย)    (9 พฤศจิกายน 2561)   
>>
Roll Up ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. (ภาษาอังกฤษ)   (9 พฤศจิกายน 2561)
>>
Roll Up การเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์  (9 พฤศจิกายน 2561)
>>
Roll Up การใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) วิเคราะห์ฟอสฟอรัส  (9 พฤศจิกายน 2561)
>>
Roll Up การใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) วิเคราะห์โพแทสเซียม  (9 พฤศจิกายน 2561)
>>
Roll Up การใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) วิเคราะห์ไนโตรเจน  (9 พฤศจิกายน 2561)
>>
Roll Up การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (9 พฤศจิกายน 2561)
>>
Roll Up ตรวจวิเคราะห์ดินด้วยตนเอง (9 พฤศจิกายน 2561)
   

>>
เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องดินที่จัดทำและเผยแพร่ของ FAO   (28 กันยายน 2561)   
>>
เอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องดินและวันดินโลก   (28 กันยายน 2561)
   

>>
หนังสือ เรื่อง ความรู้เรื่องดินสำหรับเยาวชน   (30 พฤศจิกายน 2561)   
>>
หนังสือ เรื่อง ดวงใจราษฎร์ปราชญ์แห่งดินฯ (ภาษาอังกฤษ)  (31 ตุลาคม 2561)
>>
หนังสือ เรื่อง ดวงใจราษฎร์ปราชญ์แห่งดินฯ (ภาษาไทย)  (2 ตุลาคม 2561)
>>
หนังสือการ์ตูน เรื่อง ความรู้เรื่องหญ้าแฝกสำหรับเยาวชน  (28 กันยายน 2561)
>>
หนังสือการ์ตูน เรื่อง การตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน  (20 กันยายน 2561)
   
   
>>
Campaign Material 2018 ที่เผยแพร่ของ FAO 
   
   
   

กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center : 1760