รางวัลการประกวดเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2559
 
  สรุปรางวัลทั้งสิ้น 14 รางวัล คือ
 1. ระดับสำนัก/กอง ส่วนกลาง จำนวน 5 รางวัล
  รางวัลชนะเลิศ กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเลขานุการกรม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กองคลัง
  รางวัลชมเชย 2 รางวัล กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
     
  2. ระดับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและศูนย์ศึกษาฯจำนวน 4 รางวัล
  รางวัลชนะเลิศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี)
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 (ขอนแก่น)
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
  รางวัลชมเชย 2 รางวัล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 (สงขลา)
     
3. ระดับสถานีพัฒนาที่ดินจำนวน 5 รางวัล
  รางวัลชนะเลิศ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
  รางวัลชมเชย 2 รางวัล สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุร
     เอกสารประกอบโครงการ
โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดเว็บไซต
แผนปฏิบัติการประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน
   
   
หมายเหตุ :
สพด. สามารถ Update ข้อมูลในบัญชีรายการข้อมูล และส่งกลับมายัง ศทส. ภายในวันที่ 12 เม.ย. 2559
สพข.1-12 ศูนย์ศึกษาฯ และกองส่วนกลาง สามารถ Update ข้อมูลในบัญชีรายการข้อมูล และส่งกลับมายัง ศทส.
ภายในวันที่ 25 เม.ย. 2559