ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ


  •   - แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ กรมพัฒนาที่ดิน
  •   - เวทีโต้ตอบ Webboard
  •   - Download แบบฟอร์มการรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540