มาตรา 7

  • (1) โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินการ

  • (2) สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

  • (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำ ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

  • (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน นโยบายหรือการตีความ

  • (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

  •