แบบฟอร์มการขอรับบริการ

  • 1. บริการข้อมูลดิน

  • 2. บริการข้อมูลการใช้ที่ดิน

  • 3. บริการข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข เส้นชั้นความสูง หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี แผนที่ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • 4. บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน

  • 5. บริการสารเร่ง พด. น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น และสารควบคุมแมลงศัตรูพืช

  • 6. บริการกล้าหญ้าแฝก เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน วัสดุปรับปรุงบำรุงดิน

  •