รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2559-2560 กรมพัฒนาที่ดิน 
 
สรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน "ไถเตรียมดิน" (ไถครั้งที่ 1) และ "ไถกลบ" (ไถครั้งที่ 2) และรับซื้อเมล็ดพันธุ์ 
สรุปข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด กรมพัฒนาที่ดิน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
(ผู้บริหาร / ผอ.สพข./ ผอ.สพด. Login ได้ที่เมนูนี้ สำหรับเรียกดูข้อมูล)
แบบฟอร์มใบสมัคร  
แบบฟอร์มโครงการปลูกพืชปุ๋ยสุด
 
แบบฟอร์มเอกสารการตรวจรับ ค่าไถ   
 
แบบฟอร์มเอกสารการตรวจรับ การรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด   
 
แบบฟอร์มการยืนยันการเข้าร่วมโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด   
 
แบบฟอร์มแบบคำขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด   
คู่มือ การดำเนินงานโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2560   
   
   

หากมีปัญหาในการใช้งานของโปรแกรมหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 02-579-1937 หรือ E-mail cit_3@ldd.go.th