นายสมบัติ  เทวฤทธิ์  เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ประจำปี 2551
และหมอดินอาสาดีเด่นกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2551