ชุด เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ชุดที่3  (คลิกที่     เพื่อ Download ไฟล์)
การใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์  
ต่อเชื้อปุ๋ยหมัก    
การให้ปุ๋ยหมักแก่ต้นไม้    
เครื่องทำปุ๋ยหมักชุมชน    
การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน
ถั่วพร้าบำรุงดิน    
การจัดการดินทราย  
หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
หญ้าแฝก    
ขยายพันธุ์หญ้าแฝก    
ปลูกพืชในดินดาน    
บ่อเก็บความชุ่มชื้น    
ลดการสูญเสียหน้าดิน    
จัดการแหล่งน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก    
ทั่วไป 
กรมหมอดิน    
หมอดินไม่ใช่หมอผี  
หมอดินเคลื่อนที่  
หมอดินอาสา  
แผนที่มหาสมบัติ  
ไอทีการเกษตร  
สู้ภัยแล้งในสวน ใช้วัสดุคลุมดิน
แก้ดินเปรี้ยวด้วยปูนมาร์ล  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการศึกษาและฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม  
ใช้น้ำฝนล้างดินเค็ม  
ปลูกไม้ยืนต้นในดินลูกรัง  
ทุ่งกุลาร้องไห้  
เกษตรทฤษฎีใหม่  
ไถกลบตอซัง  
การปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
การปรับพื้นที่เฉพาะหลุม  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
พืชคลุมดิน ถั่วปินโต (Pinto)