ชุด เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ชุดที่2   (คลิกที่     เพื่อ Download ไฟล์)
การใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์
ปุ๋ยปลาหมักในแปลงปลูกสละ (จ.จันทบุรี)
เกษตรกรปลูกชาอินทรีย์ (จ.เชียงราย)
ปุ๋ยหมักจากสิ่งเหลือใช้ในการเกษตรกับไม้ผล(จ.พัทลุง)
ใช้ปุ๋ยหมักในแปลงไม้ผล (จ.พัทลุง)
บำรุงดินด้วยจุลินทรีย์จากกองไผ่ (จ.สุโขทัย)
พัฒนาที่ดินปลูกผักปลอดสารพิษ (จ.พัทลุง)
การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพกับต้นสละ (จ.จันทบุรี)
ปลูกกระเทียมปลอดสารเคมี (จ.เชียงใหม่)
เพาะเห็ดด้วยสารเร่ง พด. 1 2 3 (จ.นนทบุรี)
การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน
ปลูกผักสวนครัวเกษตรโรงเรียน (จ.จันทบุรี)
งานเพาะขยายพันธุ์ถั่วพร้า (จ.ระนอง)
ปลูกไม้ผลในพื้นที่เหมืองแร่เก่า (จ.พังงา)
การปรับปรุงดินที่เป็นด่าง (จ.เพชรบุรี)
หมอดินอาสาพัฒนาดิน ปลูกมะยงชิด (จ.นครนายก)
พัฒนาคน พัฒนาดิน
  ปองเทือง : ปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน (จ.เพชรบุรี)   
  บำรุงดินในพื้นที่ปลูกสับปะรด (จ.ประจวบคีรีขันธ์)   
  ปลูกอ้อยในพื้นที่เสื่อมโทรม (จ.ชัยภูมิ)   
  เพิ่มผลผลิตอ้อย (จ.ชัยภูมิ)   
  หมอดินอาสารณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (จ.ขอนแก่น)   
  เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง (จ.นครราชสีมา)   
  หมอดินอาสาผลิตข้าวอินทรีย์ (จ.สุรินทร์)   
  กองทุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (จ.สุรินทร์)   
   หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
  แปลงทุเรียนสมบูรณ์ด้วยหญ้าแฝก (จ.ระนอง)
  ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากหญ้าแฝก (จ.ชัยภูมิ)
  การทำเกษตรบนที่สูง (จ.เพชรบูรณ์)
   ทั่วไป 
  การให้น้ำแก่ไม้ผล (มะม่วง) (จ.เพชรบุรี)
  การให้น้ำแบบฝนโปรยในแปลงทุเรียน (จ.จันทบุรี)
  เอเฟรม จัดทำแนวระดับ (จ.ระนอง)
  ไร่นาสวนผสม (จ.นครศรีธรรมราช)