ชุด เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ชุดที่ 1     (คลิกที่     เพื่อ Download ไฟล์)
เพิ่มผลผลิตสับปะรด จาก 9 สิ่งมหัศจรรย์   
พด.9 แก้ดินเปรี้ยว
การนำปุ๋ยอินทรีย์น้ำมาใช้ในนาข้าว  
หมอดินอาสาปลูกปาล์มน้ำมัน  
เกษตรผสมผสานกับงานของหมอดินอาสา
สารเร่ง พด. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ทำสวนเกษตรอินทรีย์ด้วยผลิตภัณฑ์ พด.  
การใช้ พด.2 และ พด. 7 ในแปลงพุทรา  
หมอดินอาสาผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ  
โดโลไมท์แก้ดินกรด  
เห็นงอกงามด้วย พด. 2  
รวมกลุ่มปลูกผักปลอดภัย ใช้ พด. 1 และ พด.2
หมอดินอาสาพัฒนาการปลูกข้าวแบบหว่านสวนตอ
ปลูกผักกระเฉด
ปลูกข่าโดยไม่เป็นเชื้อรา  
  ปลูกผักปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี   
  ปลูกสตอเบอรี่ปลอดภัย   
  ปลูกดอกหน้าวัวด้วยปุ๋ยชีวภาพ   
  หมอดินดอยทำการเกษตร   
  เลี้ยงปลาด้วยสารเร่ง พด.2 และ พด.6   
  9 สิ่งมหัศจรรย์ปรับปรุงบำรุงดิน   
  ปรับปรุงดินที่สุราษฎร์   
  ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัติ   
  ทำการเกษตรในพื้นที่ดินเค็ม   
  เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง   
  หมอดินอาสาปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด   
  ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด : ปอเทือง   
  หมอดินอาสาพัมนาทรัพยากรดินด้วยหญ้าแฝก   
  ส่งเสริมการปลูกแฝก บนขั้นบันไดดิน   
  ปลูกแฝกอนุรักษ์แปลงผัก