ชุด หมอดินอาสา กับภารกิจอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน   (คลิกที่     เพื่อ Download ไฟล์)
แนวทางการดำเนินงานหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน
นายสมบัติ เทวฤทธิ์   เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ    สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2551
และหมอดินอาสาดีเด่นกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2551
 
นางสมพิศ โตสวัสดิ์   รองชนะเลิศอันดับ 1 หมอดินอาสาดีเด่นกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2551
นายคำสิงห์ มาลาหอม   รองชนะเลิศอันดับ 2 หมอดินอาสาดีเด่นกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2551