นายประดิษฐ์ สารีคำ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2554
และหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2554