ขณะนี้ ศทส. ได้นำข้อมูลพิกัดฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 1,097 แห่ง มาแสดงบนแผนที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเรียกดูได้ที่ https://thainiyom.ldd.go.th/#/app/map

   
กิจกรรมฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน
 
รายงานสรุปภาพรวมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ (แบบกราฟ)
 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (รายสัปดาห์)
 
แผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม
 
สรุปภาพรวมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฯ (กราฟ)
 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (รายสัปดาห์)
กิจกรรมอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน"
 
สรุปภาพรวมการอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" (กราฟ)
 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (รายสัปดาห์)
 
สรุปรายชื่อเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน"