>>  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  สถานีพัฒนาที่ดิน และศูนย์ศึกษาฯ
       (บันทึกผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบทุกวันศุกร์ ก่อน 12.00 น.)
>>  กผง. ตรวจสอบข้อมูล และกรมฯ รายงานกระทรวงฯ ทุกวันจันทร์ เวลา 9.00 น.
 
กองแผนงาน นำเข้าข้อมูล แผนงาน - โครงการ - งบประมาณ - สถานที่ดำเนินการ
(จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน พิกัด) ของ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย
     - กิจกรรมฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน
     - กิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม
     - กิจกรรมอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน"
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเข้าข้อมูลฐานข้อมูลบัญชีผู้ลงทะเบียนภาครัฐ
(จำแนกเป็นรายจังหวัด)
 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กรมพัฒนาที่ดิน บนเว็บไซต์ www.ldd.go.th > คลิกที่ Icon "ฐานข้อมูลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมพัฒนาที่ดิน"
 
  เปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมพัฒนาที่ดิน