โปรแกรมคำอธิบายกลุ่มชุดดินในประเทศไทยโปรแกรมคำอธิบายกลุ่มชุดดินในประเทศไทย เป็นโปรแกรมที่แสดงรายละเอียดของกลุ่มชุดดินแต่ละชุด รวมทั้งสิ้น 62 กลุ่มชุดดินทั่วประเทศไทย โดยคำอธิบายของกลุ่มชุดดินแต่ละชุดสามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

โปรแกรมคำอธิบายกลุ่มชุดดินในประเทศไทย พัฒนาด้วยโปรแกรม Vistual Basic 6.0 และใช้ความสามารถในด้านการพิมพ์เอกสารของโปรแกรม Microsoft Word เพื่อสนับสนุนการพิมพ์เอกสาร    โปรแกรมนี้ ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนโปรแกรม DLD System V 2.0
ในด้านการอธิบายรายละเอียดคุณสมบัติต่าง ๆ ของกลุ่มชุดดินในประเทศไทย

- DOWNLOAD -

Download โปรแกรมคำอธิบายกลุ่มชุดดินฯ (Zip File ขนาด 10.4 MB)

Download คู่มือการติดตั้งโปรแกรมคำอธิบายกลุ่มชุดดินฯ (Zip File ขนาด 208 KB)

Download คู่มือการใช้โปรแกรมคำอธิบายกลุ่มชุดดินฯ (Zip File ขนาด 225 KB)