บันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคการเกษตร
ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.พว.) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.)
 
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาจัดการดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
 
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านทรัพยากรดินและที่ดิน
ระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิตพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ระหว่าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กับกรมพัฒนาที่ดิน
 
   
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้แผนที่และ/หรือข้อมูลทางแผนที่และความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองหน่วยงานในการปฏิบัติงาน
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับกรมพัฒนาที่ดิน
 
   
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
ระหว่าง สภากาชาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชน กรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยาและมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย
 
   
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ กรมพัฒนาที่ดิน
 
   
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาและวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม