สพข.1  |  สพข.2  |  สพข.3  |  สพข.4  |  สพข.5  |  สพข.6  |  สพข.7  |  สพข.8  |  สพข.9  |  สพข.10  |  สพข.11  |  สพข.12

       
    นายวีระพจน์  เรืองมี
Mr. Weeraphot Rangmee
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
โทร. 074-894300
E-mail : [email protected]
   

      นายอิทธิศักดิ์  ขุนทอง
Mr. Itisak  Khunthong

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
โทร. 074-752079
E-mail : [email protected]
   

    นายอาทิตย์  ภูมิหึงษ์
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินยะลา
โทร. 073-297025
E-mail :  [email protected]
   

    นายวิโรจน์  ชูช่วย
Mr. Wirote  Choochuay
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
โทร. 074-681205
E-mail : [email protected]
   

    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายนรา  สุขไชย
Mr. Nara  Sookchai
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
โทร. 073-530775-6
E-mail : [email protected]
   

    นายปรีชา  เจ้ยทองศรี
-

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี
โทร. 073-340272
E-mail : [email protected]
   


   
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
-
-

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
โทร. 075-501059
E-mail : [email protected]
   


 

 

ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน