สพข.1  |  สพข.2  |  สพข.3  |  สพข.4  |  สพข.5  |  สพข.6  |  สพข.7  |  สพข.8  |  สพข.9  |  สพข.10  |  สพข.11  |  สพข.12

       
    นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า
Mr.Suchon Kaewkosaba
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
โทร. 074-894300
E-mail : ska01@ldd.go.th
   

      นายวีระพจน์  เรืองมี
Mr. Weeraphot Rangmee

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
โทร. 074-752079
E-mail : stn01@ldd.go.th
   

    นายอาทิตย์  ภูมิหึงษ์
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินยะลา
โทร. 073-297025
E-mail :  yla01@ldd.go.th
   

    นายวิโรจน์  ชูช่วย
Mr. Wirote  Choochuay
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
โทร. 074-681205
E-mail : plg01@ldd.go.th
   

    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายนรา  สุขไชย
Mr. Nara  Sookchai
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
โทร. 073-530775-6
E-mail : nwt01@ldd.go.th
   

    นายปรีชา  เจ้ยทองศรี
-

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี
โทร. 073-340272
E-mail : ptn01@ldd.go.th
   


   
นายบุญช่วย ช่วยระดม
Mr. Boonchuay Chuayradom

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
โทร. 075-501059
E-mail : trg01@ldd.go.th
   


 

 

ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน