สพข.1  |  สพข.2  |  สพข.3  |  สพข.4  |  สพข.5  |  สพข.6  |  สพข.7  |  สพข.8  |  สพข.9  |  สพข.10  |  สพข.11  |  สพข.12

       
    นายจำเริญ นาคคง
Mr. Chamroen Nakkong

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-380786
E-mail : [email protected]
   

    นายอัมพร  พวงพวา
Mr. Amporn  Phuangpawa
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง
โทร. 077-989825
E-mail : [email protected]
   

      นางสาวยุพาพร นาควิสัย
-
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
โทร. 076-461532
E-mail :  [email protected]
   

    นายคำนึง แสงขำ
Mr. Kumnoung  Sangkham

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
โทร. 075-378609
E-mail : [email protected]
   

    นายวิเชียร  พรหมทอง
Mr. Vichien  Promthong
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
โทร. 077-653087
E-mail : [email protected]
   

    นายประสิทธิ์  แสงภักดี
Mr. Prasit  Saengpukdee
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
โทร. 075-610337
E-mail : [email protected]
   


   
นายปัญญา ใจสมุทร
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
โทร. 076-685253
E-mail : [email protected]
   


 

 

ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน