สพข.1  |  สพข.2  |  สพข.3  |  สพข.4  |  สพข.5  |  สพข.6  |  สพข.7  |  สพข.8  |  สพข.9  |  สพข.10  |  สพข.11  |  สพข.12

       
    นางรุจิราภรณ์ ปันปวง
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก
โทร. 055-009824
E-mail :  [email protected]
   

      นายผดุงศักดิ์  เฉลิมชาติ
Mr. Phadungsak  Chalermchat
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์
โทร. 056-720632-3
E-mail : [email protected]
   

    นายสุชาติ  ภู่เกิด
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
โทร. 055-428295
E-mail :  [email protected]
   

    นายวิญญู  เจ็กชื่น
Mr. Winyoo  Jekchuen

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินเลย
โทร. 042-039627
E-mail : [email protected]
   

    นายวัลลพ  พงษ์ราศรี
Mr. Wallop  Pongrasee

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
โทร. 056-990034
E-mail :  [email protected]
   

 

 

ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน