สพข.1  |  สพข.2  |  สพข.3  |  สพข.4  |  สพข.5  |  สพข.6  |  สพข.7  |  สพข.8  |  สพข.9  |  สพข.10  |  สพข.11  |  สพข.12

       
    นายเทวินทร์  รวมสุขนิรันดร
Mr. Thawin Ruamsuknirundon

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน
โทร. 054-059813
E-mail :  [email protected]
   

      นางสุพัตรา บุรีรัตน์ 
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
โทร. 053-776577
E-mail : [email protected]
   

    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายณัฎพสิษฐ์  เถระรัชชานนท์
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่
โทร. 054-597294
E-mail :  [email protected]
   

    นายเสถียร ธรรมยืน
-

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
โทร. 054-410567 , 054-411091
E-mail : [email protected]
   

 

 

ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน