สพข.1  |  สพข.2  |  สพข.3  |  สพข.4  |  สพข.5  |  สพข.6  |  สพข.7  |  สพข.8  |  สพข.9  |  สพข.10  |  สพข.11  |  สพข.12

       
    นายวิโรจน์  บรรเจิดฤทธิ์
Mr. Wirot  Banchoetrit
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
โทร. 053-121171
E-mail :  [email protected]
   

    นายบุญมั่น  ฉัตรเท
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
โทร. 053-613015
E-mail :[email protected]
   

    นายสุทธิวัธน์  นิธิสมบัติ
-
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
โทร. 053-096046-7
E-mail :  [email protected]
   

    นายสุชาติ  เหรียญทอง
Mr. Suchart  Reanthong
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
โทร. 054-269569
E-mail : [email protected]
   

 

 

ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน