เกี่ยวกับโครงการ

          กรมพัฒนาที่ดินได้มีความร่วมมือกับสถาบัน IRD ประเทศฝรั่งเศส ในการจัดทำโครงการ IMPACT ASSESSMENT OF PLANTING RUBBER TREES ON SANDY SOILS IN NE THAILAND ระหว่างปี 2007-2010  โดยงบประมาณในส่วนของผู้เชี่ยวชาญได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

          >> รายงานฉบับสมบูรณ์

          >> กิจกรรม