> web > ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน สพข.1-12 > ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน สพข.2สพข.1  |  สพข.2  |  สพข.3  |  สพข.4  |  สพข.5  |  สพข.6  |  สพข.7  |  สพข.8  |  สพข.9  |  สพข.10  |  สพข.11  |  สพข.12

       
    นางจุฬาลักษณ์  แก้วอ่อน
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
โทร. 038-389106
E-mail : [email protected]
   

      นายชัยชนะ บัวชุม
Mr. Chaichana  Buachum
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว
โทร. 037-241197
E-mail : [email protected]
   

    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายสาคร  เหมือนตา
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
โทร. 038-531200
E-mail :  [email protected]
   

    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายวิษณุ  พิมบำรุง
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
โทร. 038-636364
E-mail : [email protected]
   

    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางจันทร์จิรา  ศิริสุวรรณ์
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
โทร. 039-433713
E-mail : [email protected]
   

    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายสมาน  ก้อนศรีษะ
-
ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินตราด
โทร.   039-619517-8
E-Mail :   [email protected]
   


    นายบุญสม  พรหมสุวรรณ์
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
โทร. 037-210781
E-mail : [email protected]
   


 

 

ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน