paper
 
ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
(http://sql.ldd.go.th/RevisedRsv/main.aspx)

          ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกและแสดงข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ในส่วนของการบันทึกข้อมูลเริ่มต้น  ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นการบันทึกข้อมูลเพื่อระบุว่าจะมีการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กในจังหวัดใด  จำนวนกี่บ่อ  และในส่วนที่สองคือการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 มีหน้าที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง   รายละเอียดของสัญญา   ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 

ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
(http://eis.ldd.go.th/lddeis/water.aspx)

          เป็นระบบสำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เกษตรกรสามารถยื่นคำร้องขอขุดสระน้ำผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้  ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะได้นำข้อมูลไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป


          โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
        
[ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ ]

 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน
(http://sql.ldd.go.th/commuRSV/rsv/water.html)


         ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกและแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน   โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะบันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ   ผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับรายละเอียดและความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ   เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามผลการดำเนินโครงการ
[ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ ]

 

ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน กรมพัฒนาที่ดิน
(http://sql.ldd.go.th/rsv/login.aspx)


         ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกและแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะบันทึกข้อมูลรายละเอียดและความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ   เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามผลการดำเนินโครงการ
[ คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ ]