การเรียกใช้งาน  ผ่าน Web Application

onfarm

 

วัตถุประสงค์

               โปรแกรมสารสนเทศที่ให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง ถูกพัฒนาขึ้นโดยการบูรณาการข้อมูลการจัดการดินของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับคำแนะนำการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร และผลงานวิจัยการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่  แล้วจึงจัดทำระบบติดต่อผู้ใช้ให้สามารถคัดกรองข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

ประโยชน์ที่ได้รับ

               เกษตรกรสามารถรับคำแนะนำการใช้ปุ๋ยได้แม้ไม่ส่งตัวอย่างดินวิเคราะห์  เนื่องจากโปรแกรมมีผลวิเคราะห์ดินพื้นฐานประจำชุดดินอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่เกษตรกรส่งดินมาตรวจวิเคราะห์กับกรมพัฒนาที่ดิน สามารถระบุผลการวิเคราะห์ดินเข้าไปในโปรแกรม จะทำให้ได้คำแนะนำการจัดการปุ๋ยที่มีความจำเพาะเป็นรายแปลง   ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และสามารถลดต้นทุนด้านการผลิตลง ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจนให้กำไรสูงสุด

ข้อมูลที่ให้บริการ

               - ข้อมูลการจัดการดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน
               - คำแนะนำการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร
               - ข้อมูลการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่

วิธีการใช้งานโปรแกรม

               เมื่อเปิดโปรแกรม “ปุ๋ยรายแปลง” จะมีหัวข้อให้เลือก คือ การจัดการดินและปุ๋ย จากนั้นเลือกสถานที่ตั้งของแปลงแยกเป็นรายจังหวัด อำเภอ ตำบล  และเลือกชุดดินที่ต้องการ  ระบบจะปรากฏชนิดพืชที่ต้องการคำแนะนำ เมื่อเลือกข้อมูลครบแล้ว ผลลัพธ์จะแบ่งเป็นการจัดการดินและการจัดการปุ๋ย
               จากนั้น กดเข้าไปที่การจัดการดินระบบจะแสดงลักษณะความอุดมสมบูรณ์ของดิน และวิธีการจัดการดินสำหรับปลูกพืช  หรือ กดเข้าไปที่การจัดการปุ๋ย ระบบจะแสดงปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการต่อไร่ ช่วงเวลาและวิธีการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม  หากต้องการรายละเอียดเพิ่ม ให้กดที่คำแนะนำเพื่อให้โปรแกรมแสดงสูตรและอัตราปุ๋ยที่ต้องใช้ เพื่อให้ได้ธาตุอาหารตามคำแนะนำ

 

 

               pic    pic    pic    pic

                

การเรียกใช้งาน ผ่าน Smart Phone

bullet ดาวน์โหลดที่ Google Play หรือ App Store ใช้คำค้นหา "ปุ๋ยรายแปลงหรือ "กรมพัฒนาที่ดิน"
         ติดตั้งแอปพลิเคชัน (Install) "ปุ๋ยรายแปลง" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช้งานได้ทันที หรือสแกนผ่าน QR Code

 

        ระบบปฏิบัติการ iOS คลิกที่ Icon เพื่อติดตั้ง Application

         ios
        qrcodeios

          

          ระบบปฏิบัติการ Android คลิกที่ Icon เพื่อติดตั้ง Application

          android

        qrcodeandroid

 

การเรียกใช้งานผ่านโปรแกรม

               บริการ Download โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง


ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน

               กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน


                                                                                                     [truehit]page='โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง';[/truehit]