การเรียกใช้งาน ผ่าน Web Application

 

 

 

               เกม LDD’s IM Farm เป็นเกมออนไลน์ที่กรมพัฒนาที่ดินสร้างขึ้น เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ทดลองปลูกพืชผ่านการเล่นเกมก่อนตัดสินใจปลูกพืชจริง

               ข้อมูลที่อยู่ในเกมเป็นข้อมูลจริงมาใช้ในการจำลองการปลูกพืช  12  ชนิดพืช  ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ถั่วเหลือง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรด ลำไย  เงาะ  ทุเรียน  และมังคุด โดยผู้เล่นสามารถเลือกตำแหน่งพื้นที่ที่ต้องการปลูกพืชแต่ละชนิดได้จากแผนที่ฐาน (Base Map) หรือเลือกจากแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 ผู้เล่นสามารถจำลองการบริหารจัดการพื้นที่ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต

               ระบบจะดึงข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน ผู้เล่นจะทราบว่ากลุ่มชุดดินนั้น ๆ เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใด พร้อมทั้ง ได้นำข้อมูลต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย ข้อมูลชนิดดิน ข้อมูลคุณสมบัติของดิน ข้อมูลดินมีปัญหา ข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศ  ราคาต้นทุนการปลูกพืชในระดับจังหวัด ข้อมูลการใช้ปุ๋ย ราคาปุ๋ย ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลโรคพืช  สัตว์ศัตรูพืชแมลง ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยของการกู้เงินจากธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) นำมาใช้ประกอบการคำนวณอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลค่าแรงต้นทุน ข้อมูลราคาตลาด ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ข้างต้นจะมีผลต่อต้นทุนการเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดพืช

               เมื่อจบเกมผู้เล่นจะทราบทันทีว่าได้ผลผลิตจำนวนเท่าไร มีรายรับ-รายจ่าย ผลกำไร/ขาดทุน จำนวนเท่าไร สามารถทดลองปรับเปลี่ยนเป็นพืชชนิดอื่น ๆ สำหรับเป็นทางเลือกในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับกลุ่มชุดดิน เพื่อได้ผลผลิตและมีผลกำไรมากที่สุด   เกมนี้สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ PC  และ Mobile Devices (Smart phone และ Tablet) สนับสนุนระบบปฏิบัติการได้ทั้ง IOS และ Android เลือกใช้งานได้ทั้ง ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย


 

การเรียกใช้งาน ผ่าน Smart Phone

bullet ดาวน์โหลดที่ Google Play ใช้คำค้นหา "imfarm" หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน"
         ติดตั้งแอปพลิเคชัน (Install) "LDD’s IM Farm" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช้งานได้ทันที หรือสแกนผ่าน QR Code


         ระบบปฏิบัติการ Android คลิกที่ Icon เพื่อติดตั้ง Application


          android

         

 

ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมพัฒนาที่ดิน


ปลูกพืชออนไลน์


คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


               กรมพัฒนาที่ดิน ได้ส่งผลงาน “ทำการเกษตรกับเกมออนไลน์ LDD’s IM Farm” (Land Development Department’s Integrated Management Farm)  เข้าประกวดโครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ Thailand ICT Awards 2016  ซึ่งจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์การไทยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในองค์กรและเพื่อการพาณิชย์ ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ รวมถึงนิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ นักวิจัย เกิดความตื่นตัวในการผลิต การพัฒนาผลงานซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนและนำผลงานซอฟต์แวร์ไทยร่วมประกวดแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards อันเป็นโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ซอฟต์แวร์ไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

     


     


               กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากผลงาน “ทำการเกษตรกับเกมออนไลน์ LDD’s IM Farm” (Land Development Department’s Integrated Management Farm) ในหมวด e-Learning Application เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ


                                                                                                           [truehit]page='ฐานข้อมูลจำลองการเกษตรกรรม LDD's IM Farm';[/truehit]