โมบายแอปพลิเคชัน กดดูรู้ดิน เป็นแอปพลิชันที่ให้ข้อมูลกลุ่มชุดดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวทางการจัดการดิน ปัญหาของดินและพืชที่เหมาะสมเบื้องต้นมีข้อมูลที่ตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินที่สามารถแสดงเส้นทางการเดินทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่สนใจบนแผนที่ได้  

 

วัตถุประสงค์

               จากคำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี เมื่อ 12 กันยายน 2557 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้บริการข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล และบูรณาการข้อมูลจากภาครัฐสู่ประชาชน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดทำ "โครงการ กดดูรู้ทัน" โดยมอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และการประมวลผล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ดำเนินการโครงการ
               ต่อมาเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2558 กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องในการพัฒนาระบบสารสนเทศ "กดดูรู้ดิน" เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินการเพื่อขยายการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยเริ่มจากการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานของภาครัฐ ด้านที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเน้นด้านดินและมิติอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วไป
               กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ให้ข้อมูลกลุ่มชุดดิน และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่ในระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดินผ่านทาง Web Map Service สวทน. เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ API (Application Programming Interface) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่โมบายแอปพลิเคชัน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

               - ผู้สนใจสามารถเรียกดูข้อมูลดินและข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากแอปพลิเคชัน โดยมีรายละเอียดแนวทางการจัดการดินเบื้องต้น ปัญหาของดินและพืชที่มีความเหมาะสมในการปลูก
               - ผู้สนใจสามารถเรียกดูที่ตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินคือ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 แห่ง สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด ศูนย์การเรียนรู้ รวมไปถึงตำแหน่งของร้านค้าเกษตร ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ บนแผนที่ รวมทั้งสามารถเรียกดูเส้นทางจากตำแหน่งปัจจุบัน ไปยังสถานที่ที่สนใจได้บนแผนที่ได้

 

ข้อมูลที่ให้บริการ

               - ข้อมูลกลุ่มชุดดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
               - ข้อมูลแนวทางการจัดการดิน ปัญหาของดิน พืชที่มีความเหมาะสมในการปลูกของกลุ่มชุดดินต่าง ๆ
               - ข้อมูลที่ตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดิน เช่น ที่ตั้งสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดต่าง ๆ ศูนย์การเรียนรู้
               - ข้อมูลที่ตั้งร้านค้าเกษตร ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม

               เมื่อเข้าใช้งาน  ระบบจะแสดงแผนที่ดิน สามารถไปยังตำแหน่งปัจจุบัน หรือเลื่อนหน้าจอไปยังตำแหน่งที่สนใจ และกดค้างตรงตำแหน่งที่ต้องการบนแผนที่เพื่อเรียกดูข้อมูลดินมีรายละเอียดที่ตั้ง ข้อมูลกลุ่มชุดดิน แนวทางการจัดการดิน ปัญหาของดิน ข้อมูลพืชที่มีความเหมาะสมในการปลูก
               ผู้ใช้สามารถเลือกเปลี่ยนชนิดของแผนที่เป็นภาพแผนที่จากดาวเทียมได้ที่เมนู ตั้งค่าระบบและเลือกตั้งค่าแผนที่เป็นดาวเทียม

               pic     pic     pic     pic

 

วิดีโอสอนการใช้งานแอปพลิเคชัน "กดดูรู้ดิน"

bullet สามารถเข้าชมวิดีโอสอนการใช้งานแอปพลิเคชันได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=daAmTnoAlZoคลิ๊กที่ภาพเพื่อรับชมวิดีโอ

 

การเรียกใช้งานผ่าน Smart Phone

bullet ดาวน์โหลดที่ Google Play หรือ App Store ใช้คำค้นหา "กดดูรู้ดินหรือ "กรมพัฒนาที่ดิน"
        ติดตั้งแอปพลิเคชัน (Install) "กดดูรู้ดิน" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช้งานได้ทันที หรือสแกนผ่าน QR Code 

 

           ระบบปฏิบัติการ iOS  Version 8.0 ขึ้นไป คลิกที่ Icon เพื่อติดตั้ง Application

         ios  

     qrcodeios

           ระบบปฏิบัติการ Android Version 4.03 ขึ้นไป คลิกที่ Icon เพื่อติดตั้ง Application

          android

        qrcodeandroid

 

ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน

               สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
               ศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และการประมวลผล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี