การเรียกใช้งาน  ผ่าน Web Application

 

program

 

วัตถุประสงค์

               - สืบเนื่องจาก ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ทุกส่วนราชการในสังกัด พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่มีรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ ไม่ซับซ้อนมีข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานในแต่ละระดับ บางเรื่องอาจนำเสนอเป็นภาพหรือการ์ตูนมากกว่ารูปแบบข้อความทางวิชาการ เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจง่าย

               - ต่อมาทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบหมายให้ทุกส่วนราชการในสังกัด จัดทำคลิป หรือข้อมูลของเกษตรกรที่นำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากส่วนราชการนั้น ไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ แล้วติดตั้งข้อมูลบนแอปพลิเคชันของทุกหน่วยงาน

               - กรมพัฒนาที่ดิน จึงนำนโยบายดังกล่าว มาพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ชื่อว่า "คลิปเด็ดหมอดิน" มีวัตถุประสงค์ที่จะถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เป็นวิดีโอคลิปของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ และในส่วนที่เป็นองค์ความรู้ที่ผู้บริหารและนักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรนำไปปรับใช้

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

               - โมบายแอปพลิเคชันนี้ จะช่วยให้เกษตรกร หรือผู้สนใจ สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กรมพัฒนาที่ดิน หรือมาที่สถานีพัฒนาที่ดิน ช่วยประหยัดเวลา และค่าเดินทาง

               - เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตน ช่วยให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทั้งหมดนี้ก็จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถใช้ทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืน

 

ข้อมูลที่ให้บริการ

               - องค์ความรู้ที่แสดงไว้ใน วิดีโอคลิป จะมีทั้งในส่วนที่เป็นหลักการทางวิชาการ ซึ่งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ กับอีกส่วน คือ องค์ความรู้ที่เกิดจากการที่เกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากกรมพัฒนาที่ดินไปลงมือปฏิบัติ จนประสบผลสำเร็จ เป็นตัวอย่างดี ๆ ให้เกษตรกรท่านอื่น ๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้  

               - ความรู้หลัก ๆ และตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกร ก็จะเป็นเรื่องการพัฒนาที่ดินด้านต่าง ๆ ได้แก่
                 1. การอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
                 2. การจัดการดินที่มีปัญหาต่าง ๆ เช่น การจัดการดินเปรี้ยว และการจัดการดินเค็ม
                 3. การปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. การปลูกพืชปุ๋ยสด การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม

               เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว เปิดเข้าไปจะเห็นว่ามีเมนูหลักอยู่ 4 เมนู ได้แก่

               1. เมนูแรก คือ Clip ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินกับผู้บริหาร พด.
                    เมนูนี้ จะมีผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น อธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ จะมาให้ความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในภาพกว้าง

               2. เมนูที่สอง คือ Clip เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ
                    เมนูนี้ จะแสดง ผลสำเร็จของเกษตรกรที่เกิดจากการนำความรู้ และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ไปใช้ทำการเกษตร จนประสบผลสำเร็จ
                    ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน อยากให้เกษตรกร หรือผู้ที่สนใจจะทำการเกษตรได้เข้าไปดูคลิปวิดีโอของหมอดินอาสาที่ประสบผลสำเร็จในการทำการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางหรือแรงบันดาลใจที่จะช่วยกันดูแลอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

               3. เมนูที่สาม เป็น Clip ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
                    เมนูนี้ มีคลิปความรู้ และเทคโนโลยีมากกว่า 100 เรื่อง เกษตรกรสามารถเลือกดูคลิปความรู้ที่ตนเองสนใจ ซึ่งมีให้เลือกมากมาย แบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ให้

               4. เมนูที่สี่ เป็น เมนูให้ค้นหา คลิปเด็ด

                    ผู้ใช้งานอยากเรียนรู้เรื่องอะไร ท่านสามารถค้นได้สะดวก เพียงพิมพ์คำค้นหาเข้าไป เช่น อยากทราบเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ ก็พิมพ์คำว่า "ปุ๋ยอินทรีย์" ลงไป ระบบก็จะเข้าไปค้นหาคลิปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยากทราบได้ทันที

               นอกจากทั้ง 4 เมนู ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แอปพลิเคชันของเรา ยังมีอีกหนึ่งเมนูที่เรียกว่า "Live Streaming" เป็นระบบถ่ายทอดสด กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  ถ่ายทอดสดให้ผู้ใช้งานสามารถรับชม และรับฟัง การถ่ายทอดสดกิจกรรมนั้น ๆ ได้ ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจที่ไม่สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ได้อีกทางหนึ่ง

 

               pic   pic   pic   pic

                  

การเรียกใช้งาน ผ่าน Smart Phone

bullet ผู้ใช้งานสามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play หรือ App Store ใช้คำค้นหา "คลิปเด็ดหมอดินหรือ "กรมพัฒนาที่ดิน"
        จากนั้นติดตั้งแอปพลิเคชันลงบน โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือ แทปเล็ต แล้วเปิดใช้งานได้ทันที  
        อีกวิธีหนึ่ง คือ เข้าที่เว็บไซต์ "กรมพัฒนาที่ดิน" (www.ldd.go.th) แล้วสแกน QR Code จากไอคอน "คลิปเด็ดหมอดิน" ได้เลย      

 

       

 ระบบปฏิบัติการ iOS คลิกที่ Icon เพื่อติดตั้ง Application


         ios
       

ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน


                                                                                                 [truehit]page='คลิปเด็ดหมอดิน';[/truehit]