ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นายภิญโญ สุวรรณชนะ
     Mr. Pinyo Suwanchana
     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
     โทร. 077-311-110
     E-mail : 
[email protected]
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
         Bullet ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
         Bullet รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
         Bullet ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
         Bullet ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

นายพบชาย  สวัสดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
โทร. 077-311110 ต่อ 223
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

นางจีรภา  เชิญอักษร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. 077-311110 ต่อ 111
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวบงกชกรณ์  อาณานุการ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน

โทร. 077-311110 ต่อ 222
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางเจตณี  บัวเผียน
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

โทร. 077-311110 ต่อ 331
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายขจร  ฤกษ์ดี
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่

โทร. 077-311110 ต่อ 442
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางแฉล้ม  พริ้มจรัส
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน

โทร. 077-311110 ต่อ 552
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  มีสถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จำนวน 7 สถานี ดังนี้
       
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายจำเริญ นาคคง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-380-785-6
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายอัมพร  พวงพวา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง
โทร. 077-989-825
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางสาวยุพาพร นาควิสัย
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา
โทร. 076-461-532
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายคำนึง แสงขำ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
โทร. 075-378-088
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายวิเชียร  พรหมทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
โทร. 077-653-087
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายประสิทธิ์  แสงภักดี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
โทร. 075-680-337
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายปัญญา ใจสมุทร
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
โทร. 076-685-253
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

       
report อัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11